Baile » Photo Slider » Launch of Culture and Creativity Strategy

 

Seoladh Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta úra (2023 – 2027) do Dhún na nGall

Tá Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta seolta ag foireann Éire Íldánach Chomhairle Contae Dhún na nGall a chothóidh níos mó tacaíochta agus ceiliúrtha don chruthaitheacht ar fud an chontae.

Tá foireann Cultúir agus Cruthaitheachta Éire Íldánach Chomhairle Contae Dhún na nGall ar bís le tabhairt faoin gcéim cúig bliana atá le teacht mar gheall ar bhua agus ceachtanna na chéad chúig bliana de thionscnamh náisiúnta Éire Chruthaitheach.

“Ón tús le cúig bliana a chuaigh thart, is tionscnamh uile-Rialtais é agus toisc go bhfuil gach duine cláraithe leis ar feadh cúig bliana eile, síleann siad go bhfuil ag éirí leis agus is léir go n-éiríonn linn go háitiúil anseo fosta,” a Dúirt Maureen Kerr, comhordaitheoir gníomhach d’fhoireann Cultúir agus Íldánach Éire.

Thosaigh Éire Íldánach in 2017 mar eisfhás ar Éire 2016, an tionscadal Stáit chun comóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca a chomóradh, a tharraing freagairt láidir ón bpobal agus a d’eascair na mílte imeacht cultúir ar fud na tíre.

Dúirt Maureen: “Is é téama na chéad straitéise eile seo ná leanúint le cultúr agus cruthaitheacht agus clár Éire Íldánach a leabú i mbeartais agus i bpleananna áitiúla, agus mar sin oibríonn muid lenár gcomhpháirtithe san údarás áitiúil agus eagraíochtaí eile aon uair a bheidh a gcuid pleananna á bhforbairt acu. leis an aidhm oibriú go comhoibríoch ar bhealach cruthaitheach.”

Faoi Éire Íldanach 2023-2027, forbraíonn gach contae a straitéis féin do na cúig bliana amach romhainn, ag léiriú cúig théama náisiúnta: an óige chruthaitheach, pobail chruthaitheacha, tionscail chruthaitheacha, sláinte agus folláine chruthaitheach agus gníomhaíocht chruthaitheach aeráide agus inbhuanaitheacht.

Leagann Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Dhún na nGall 2023-2027 béim ar chúig thosaíocht straitéiseacha don chontae laistigh de na téamaí sin: an cultúr agus an chruthaitheacht a neadú i bpleananna, i mbeartais agus i bhfoirne tionscadail na n-údarás áitiúil; infrastruchtúr agus acmhainní cultúrtha Dhún na nGall a neartú agus a threisiú; tacú le cleachtóirí agus le gairmithe cultúrtha agus cruthaitheacha; ár mbraistint áite agus ár bhféiniúlacht a chothú; agus rannpháirtíocht le cultúr agus cruthaitheacht agus rochtain orthu a chumasú.

“Is deis é do achan duine a chruthaitheacht féin a fhiosrú agus/nó dul i ngleic le cruthaitheacht agus cultúr ina bpobal féin. Sin an smaoineamh leathan atá taobh thiar d’Éire Íldánach go náisiúnta,” a dúirt Maureen.

“Is éard atá i gceist fosta le daoine a bheith ag baint sult as na heispéiris a chuireann an clár Éire Íldánach ar fáil agus ag tacú le daoine atá amuigh ansin cheana féin ag obair le pobail – cleachtóirí cruthaitheacha, fiontraithe cruthaitheacha – ag tabhairt deiseanna dóibh oibriú leis an bpobal agus teagmháil a dhéanamh leo,” a dúirt sí.

Sa chéad chúig bliana d’Éire Íldánach, chonacthas raon tionscadal cultúrtha agus cruthaitheach i nDún na nGall, lena n-áirítear iad siúd a fuair tacaíocht trí dheontais bheaga a bronnadh ar phobail ar fud an chontae le haghaidh gach rud ó chabhair go foilsiú leabhar go deontais le haghaidh imeachtaí agus féilte áitiúla.

“Tá muid ag tacú le daoine atá amuigh ansin agus b’fhéidir nach mbeadh an deis acu tionscadail chruthaitheacha a sheachadadh gan an beagán sin de bhunmhaoiniú taobh thiar díobh,” a dúirt Maureen.

I measc na dtionscadal níos mó bhí rudaí mar phleananna chun conair chultúrtha a chruthú i Leitir Ceanainn chun Amharclann an Ghrianáin, an Lárionad Cultúir Réigiúnach agus Músaem Chontae Dhún na nGall a nascadh; do thacaíochtaí chun díonta tuí a chaomhnú mar chuid thábhachtach d’ailtireacht dhúchasach Dhún na nGall; chuig ceiliúradh bliantúil leanúnach Cruinniú na nÓg ar chruthaitheacht do dhaoine óga; mar chomóradh ar an méid a rinne tionscal na teicstíle san iarthuaisceart a thug cúnamh freisin do dhaoine cruthaitheacha atá ann cheana féin sa réimse.

Dhírigh foireann Cultúir agus Cruthaitheachta Éire Íldánach Dhún na nGall chomh maith ar thacú le daoine a oibríonn san earnáil chruthaitheach le hoiliúint agus le meantóireacht agus le tacú le conairí fostaíochta.

“Is éard atá i gceist leis ná cruthaitheacht a spreagadh agus tacú leis na daoine atá ag obair sna réimsí sin: ár gcultúr a chur chun cinn, daoine óga a chumasú, na comhpháirtíochtaí sin a thógáil le Comhairle Óige Dhún na nGall agus eagraíochtaí eile, deiseanna a fhorbairt maidir leis an Ghaeilge a chur chun cinn, naisc le Diaspóra Dhún na nGall. ,” a dúirt Maureen.

“Tá na deiseanna gan teorainn!” dúirt sí.

 

Creative Ireland Strategic Plan for Donegal:

 

To view upcoming events and opportunities across Donegal visit Donegal - Creative Ireland Programme

Find out more about the Creative Ireland Programme here.