Home » Photo Slider » LOTE4Kids

Donegal Library Service Unveils Exciting Summer Stars Programme for Children

 

Donegal Library Service is thrilled to announce a comprehensive programme of events for children this summer.  As of 4th June, the library will offer a diverse range of activities across all its branches, creating a fun and engaging environment.

 

Through a series of hands-on workshops, live story time sessions, and interactive activities, the library aims to foster a lifelong love for books, learning and libraries to children of all ages.

 

The programme promises a diverse range of activities that appeal to various interests. From arts and crafts workshops to Harry Potter-inspired events, the Summer Stars Programme ensures there's something for everyone. Children can look forward to Flying Glider workshops, where creativity takes flight, bilingual story time sessions in Irish, English, and Polish, fostering an inclusive environment and creative writing and Lego workshops encouraging creative thinking whilst bringing ideas to life.

 

Each participant will receive rewards and incentives along the way. To encourage reading goals, each branch will have individual prizes for those who sign up to the programme. Every time you read a book and return it to the library you receive a ticket to be entered into a prize draw. Once your ticket is in the prize draw box, your name could be pulled to win one of our fabulous prizes. The more you read the more chances you have to WIN!  Also, this year, in partnership with Rannóg na Gaeilge of Donegal County Council, children who borrow Irish Language books will be in with the chance of winning special prizes such as Lego from their local library.

 

In our quest to Plant the Reading Seed , participants in the 2024 summer programme can also look forward to receiving a special sunflower seed and pot allowing children across the county to experience the joy of watching their flowers bloom and grow.

 

Speaking at the launch of the festival Cathaoirleach Cllr Martin Harley commented “I am delighted to launch this fantastic programme. What sets Donegal County Library's summer initiative apart is its commitment to accessibility and inclusivity. Every event is free, ensuring that every child across the county can participate. I am especially delighted to see two partnerships with Donegal County Council in this year’s programme courtesy of Rannóg na Gaeilge and the Biodiversity Office. The Summer Stars Programme is more than just a series of events; it’s a means for children to connect with their peers and their community.”

 

Visit your nearest Donegal County Library branch to get a comprehensive schedule of events and allow your children to embark on a special learning journey this summer.

 

For more information about the festival including booking information and event times, check out the link below or follow @DonegalCountyLibrary on Facebook and @DonegalLibrary on Twitter and Instagram. 

 Summer Stars 2024 EC

Nochtann Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall Clár Samhraidh Corraitheach do Leanaí

 

Tá Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall ar bís le clár imeachtaí cuimsitheach do leanaí a fhógairt an samhradh seo.  Ón 4 Meitheamh, cuirfidh an leabharlann réimse leathan gníomhaíochtaí ar fáil ina gcuid brainsí, a chruthaíonn timpeallacht spraíúil agus rannpháirteach.

Tá sé mar aidhm ag an leabharlann grá ar feadh an tsaoil a chothú do leabhair, do léitheoireacht agus do leabharlanna i measc leanaí ar gach aois trí shraith de cheardlanna teagmhálacha, trí sheisiúin am scéalaíochta beo, agus trí ghníomhaíochtaí idirghníomhacha a chur ar fáil.

Geallann an clár réimse gníomhaíochtaí éagsúla a spreagfadh spéiseanna éagsúla. Ó cheardlanna ealaíne agus ceardaíochta go himeachtaí le téama Harry Potter, cinntíonn Clár Réalta an tSamhraidh go bhfuil rud ann do chách. Is féidir le leanaí a bheith ag súil le ceardlanna Flying Glider, ina mbeidh cruthaitheacht ag eitilt go hard, seisiúin scéalaíochta dátheangacha i nGaeilge, i mBéarla, agus i bPolainnis, a chothaíonn timpeallacht ionchuimsitheach agus ceardlanna um scríbhneoireacht chruthaitheach agus Lego a spreagann smaointeoireacht chruthaitheach agus smaointe a bheochan.

Gheobhaidh gach rannpháirtí duaiseanna agus spreagadh ar feadh an bhealaigh. Chun cuspóirí léitheoireachta a spreagadh, beidh duaiseanna ar leith ag gach brainse dóibh siúd a chláraíonn don chlár. Gach uair a léann tú leabhar agus é a thabhairt ar ais don leabharlann, gheobhaidh tú ticéad le cur sa chrannchur duaiseanna. Agus do thicéad curtha sa chrannchur duaiseanna, d’fhéadfaí d’ainm a tharraingt chun ceann dár nduaiseanna iontacha a bhuachan. Má léann tú níos mó is amhlaidh go mbeidh níos mó roghanna agat LE BUACHAN!  Freisin, i mbliana, i gcomhar le Rannóg na Gaeilge i gComhairle Contae Dhún na nGall, beidh leanaí a thógann leabhair Ghaeilge ar iasacht in ann deis a fháil duaiseanna speisialta a bhuachan cosúil le Lego óna leabharlann áitiúil.

Lenár n-iarratas An Síol Léitheoireachta a Chur, is féidir le rannpháirtithe ar chlár samhraidh 2024 a bheith ag súil le síolta lus na gréine agus pota a fháil a chuirfidh ar chumas leanaí ar fud an chontae taitneamh a bhaint as a mbláthanna agus iad ag fás agus faoi bhláth.

Agus é ag labhairt ag seoladh an fhéile bhí an méid seo le rá ag Cathaoirleach, an Comhairleoir Martin Harley, “Tá an-áthas orm an clár iontach seo a sheoladh. Is é a dhéanann tionscnamh samhraidh Leabharlann Chontae Dhún na nGall difriúil ná a thiomantas ar inrochtaineacht agus uileghabhálacht. Tá gach imeacht saor in aisce, a chinntíonn gur féidir le gach leanbh ar fud an chontae páirt a ghlacadh. Tá áthas ar leith orm dhá chomhpháirtíocht a fheiceáil ag obair le Comhairle Contae Dhún na nGall ar chlár na bliana seo a bhuíochas leRannóg na Gaeilge agus Oifig na Bithéagsúlachta. Ní amháin gur sraith imeachtaí atá i gceist le Clár Réalta an tSamhraidh; is bealach é le leanaí a nascadh lena bpiaraí agus lena bpobal.”

Tabhair cuairt ar do bhrainse áitiúil i Leabharlann Chontae Dhún na nGall chun sceideal cuimsitheach d’imeachtaí a fháil a ligeann do do leanaí dul ar aistear oideachais draíochtach le linn an tsamhraidh seo.

Chun níos mó eolais a fháil faoin bhféile lena n-áirítear eolas áirithinte agus amanna imeachtaí tabhair cuairt arwww.donegallibrary.ie nó lean @DonegalCountyLibrary ar Facebook agus @DonegalLibrary ar Twitter agus Instagram.